Regulamin konkursu

„Kupuj w merkurymarket.pl i wygrywaj !!!”


1. Słowniczek pojęć
1.1 Organizator - MERKURY MARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, przy ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000424222, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 160.000 zł, NIP 6842634837 oraz REGON 180857880.
1.2 Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, która dokona czynności na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
1.3 Nagrody - następujące nagrody rzeczowe:
a) główna – aparat cyfrowy Kodak  pixpro FZ42 czarny o wartości 319 zł brutto,
b) dodatkowa – nawigacja samochodowa LARK, free bird 50.9 S o wartości 199 zł brutto.
1.4 Regulamin - niniejszy dokument, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w konkursie pod nazwą „Kupuj w merkurymarket.pl i wygrywaj !!!” (zwany dalej ,,Konkursem’’).

2. Postanowienia ogólne
2.1 Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Konkurs jest prowadzony na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Merkury-Market-357827440910146/  oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.merkurymarket.pl.
2.3 Celem Konkursu jest popularyzacja oferty sprzedażowej Organizatora w zakresie płytek, zamieszczonej w jego sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: https://www.merkurymarket.pl.
2.4 Konkurs nie jest grą hazardową, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
2.5 Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 k.c.
2.6 Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.merkurymarket.pl/konkurs-regulamin/.

3. Czas trwania Konkursu
3.1 Konkurs trwa od dnia 30.11.2017 do dnia 30.03.2018 r. (do godz: 20:00).
3.2 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 06.04.2018 r., zarówno na ww. fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook, jak i na ww. stronie internetowej Organizatora.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1 Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę główną musi spełnić łącznie poniższe warunki:
a) zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu,
b) dokonać w czasie trwania Konkursu zakupu płytek (cegłopodobnych, elewacyjnych, podłogowych, ściennych, mozaik, gresów, klinkieru schodowego, listw i dekorów) w sklepie internetowym Organizatora prowadzonym pod adresem: https://www.merkurymarket.pl i dysponować dowodem ich zakupu,
c) wystawić w czasie trwania Konkursu opinię o ww. sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://www.ceneo.pl/sklepy/merkurymarket.pl-s19379#tab=reviews  podając jednocześnie numer zamówienia dotyczący zakupu płytek, o których mowa w lit. b) powyżej,
d) przesłać w czasie trwania Konkursu zdjęcia aranżacji łazienki, kuchni, tarasu lub innego pomieszczenia z własnego mieszkania (min. 1 zdjęcie po zmianie aranżacji) wraz z jej opisem, przy której wykorzystano płytki, o których mowa w lit. b) powyżej (zwanej dalej Aranżacją), na adres mail: konkursy@merkurymarket.pl.
4.2 Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę dodatkową poza spełnieniem warunków, o których mowa w pkt 4.1 Regulaminu musi legitymować się w dniu 30.03.2018 r. (godz. 20:00) największą liczbą udostępnień własnej Aranżacji w ramach fanpage'a Organizatora w serwisie Facebook (wyłącznie na tablicy), spośród wszyskich nadesłanych Aranżacji.
4.3 Uczestnik może przesłać dowolną ilość różnych Aranżacji, które Organizator będzie publikował zarówno na swoim fanpage'u w serwisie Facebook, jak i na swojej ww. stronie internetowej, po uprzedniej ich weryfikacji w zakresie wymagań, o których mowa w pkt 4.4 Regulaminu.
4.4 Zdjęcia przesłane przez Uczestnika muszą przedstawiać rzeczywiste realizacje Aranżacji, niedpouszczalne jest przesyłanie ich projektów/wizualizacji. Ponadto niedopuszczalne jest przesyłanie przez Uczestnika zdjęć naruszających:
a) jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych, prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
b) interes Organizatora,
c) w inny sposób powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4.5 Przesłanie przez Uczestnika Aranżacji jest równoznaczne z:
a) akceptacją Regulaminu przez Uczestnika,
b) oświadczeniem o posiadaniu przez Uczestnika praw autorskich do nadesłanych zdjęć,
c) ponoszeniem przez Uczestnika wobec Organizatora i osób trzecich pełnej odpowiedzialności w przypadku, gdyby zamieszczone przez niego zdjęcia naruszyły prawa osób trzecich.
4.6 Przesłane zdjęcia Aranżacji muszą spełniać następujące parametry:
a) rozmiar zdjęcia w pixelach: min. 1800x1800,
b) format zdjęć: png, jpg lub raw.

5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu
5.1 Organem stale czuwającym nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmującym decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem, w szczególności:
a) decydującym o wyborze najciekawszej Aranżacji i przyznaniu Nagrody głównej Uczestnikowi będącemu jej autorem,
a) dokonującym weryfikacji przyznania Nagrody dodatkowej Uczestnikowi będącemu autorem Aranżacji, która uzyska największą ilość udostępnień w serwisie Facebook,
będzie komisja konkursowa (zwana dalej Komisją).
5.2 Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
5.3 Komisja - poza spełnieniem wszystkich warunków wynikających z Regulaminu - dokonując:
a) wyboru najciekawszej Aranżacji i przyznania Nagrody głównej Uczestnikowi będącemu jej autorem - weźmie pod uwagę między innymi następujące kryteria:
* estetykę i kreatywność Aranżacji,
* spójność stylistyczną Aranżacji,
* znajomość trendów w urządzaniu wnętrz,
* treść opisu Aranżacji przesłanego przez Uczestnika,
* liczbę udostępnień Aranżacji w serwisie Facebook,
b) weryfikacji przyznania Nagrody dodatkowej Uczestnikowi będącemu autorem Aranżacji, która uzyska największą ilość udostępnień w serwisie Facebook, weźmie pod uwagę wyłącznie ilość tychże udostępnień.  
5.4 Uczestnikowi któremu zostanie przyznana Nagroda główna przysługuje również prawo do Nagrody dodatkowej, w przypadku spełnienia się warunku jej przyznania określonego w pkt 4.2 Regulaminu.
5.5 W przypadku uzyskania przez co najmniej 2 różne Aranżacje takiej samy liczby udostępnień w serwisie Facebook, będącej jednocześnie najwyższą liczbą udostępnień o przyznaniu Nagrody dodatkowej zadecyduje Komisja.  
5.6 Organizator w ciągu 2 dni od dnia zakończenia Konkursu skontaktuje się z potencjalnie nagrodzonymi Uczestnikami poprzez adres mail, z którego przesłali Aranżacje, informując ich o możliwości przyznania im Nagród, po potwierdzeniu przez nich swoich danych osobowych oraz faktu dokonania zakupu płytek, o których mowa w pkt 4.1 lit. b) Regulaminu.  

6. Ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie Nagród
6.1 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi poprzez opublikowanie w serwisie Facebook pod postem konkursowym Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.merkurymarket.pl imienia i pierwszej litery nazwiska nagrodzonych Uczestników oraz ich Aranżacji.
6.2 Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
6.3 Nagrodzony Uczestnik nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród.
6.4 Do Nagród zostanie przyznana przez Organizatora dodatkowa nagroda pieniężna o równowartości podatku jaki nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany zapłacić z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator pobierze od nagrodzonego Uczestnika podatek dochodowy od przyznanej Nagrody i odprowadzi te kwotę, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. W celu realizacji przez Organizatora określonego w zdaniu poprzednim zobowiązania, nagrodzony Uczestnik prześle Organizatorowi, w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia go o przyznaniu Nagrody, dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej (imię, nazwisko, adres zameldowania, nr PESEL). Wskazana powyżej dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora przed wydaniem danej Nagrody nagrodzonemu Uczestnikowi.
6.5 Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika za pomocą kuriera. Koszty przesyłki ponosi Organizator.

7. Facebook
7.1 Serwis Facebook udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Serwis Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu Facebook.
7.2 Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzeniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Facebook do przeprowadzenia Konkursu na własną odpowiedzialność.

8. Dane osobowe
8.1 Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.2 Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie MERKURY MARKET Sp. z o.o. (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno), w celu przeprowadzenia Konkursu.
8.3 Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru.

9. Reklamacje
9.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie przez Uczestnika na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie, w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, wraz z dowodem dokonania zakupu płytek, o którym mowa w pkt 4.1 lit. b) Regulaminu.
9.2 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony drogą pisemną na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpoznania reklamacji.

10. Postanowienia końcowe
10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym do odwołania Konkursu) w czasie trwania Konkursu.
10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć oraz opisów, które są sprzeczne z treścią Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10.3 Z chwilą publikacji przez Organizatora Aranżacji na swoim fanpage'u w serwisie Facebook oraz na swojej ww. stronie internetowej, Organizator nabywa licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do Aranżacji (zdjęć i ich opisów), na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystania Aranżacji na ww. stronie internetowej Organizatora,
b) wykorzystania Aranżacji na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook,
c) wykorzystania Aranżacji w innych materiałach reklamowych Organizatora.